2022-ci ildə Kəngərli rayonunun iqtisadi və sosial inkişafının göstəriciləri  

Sənaye. 2022-ci ildə 20572,9 min manatlıq, yaxud 2021-ci illə müqayisədə 5,6 faiz az sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur.

2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Kəngərli rayonunda sənaye sahəsi üzrə 717 nəfər işçi çalışmışdır ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,4 faiz çoxdur. Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əməkhaqqı 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11,7 faiz artaraq 442,4 manata çatmışdır.

Əsaslı tikinti. 2022-ci ildə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 41235,8 min manat və ya 2021-ci illə müqayisədə 4,3 faiz az vəsait yönəldilmişdir. Tikinti-quraşdırma işlərinə qoyulan vəsaitin dəyəri 5,3 faiz azalaraq 38425 min manat təşkil etmişdir.

2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Kəngərli rayonunda tikinti sahəsi üzrə 557 nəfər işçi çalışmışdır ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,8 faiz çoxdur. Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əməkhaqqı 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,1 faiz artaraq 551,6 manat olmuşdur.

Kənd təsərrüfatı. Kəngərli rayonunda 2022-ci ildə:

- 6209 hektar dənli və dənli-paxlalı bitkilərin əkini sahəsindən 18440 ton məhsul yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 29,7 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə əkin sahəsi 1 faiz çoxdur.

- 3287 hektar buğda əkini sahəsindən 10103 ton məhsul yığılmışdır. Orta hesabla hər hektardan məhsuldarlıq 30,7 sentner olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 2,2 faiz, yığılmış məhsul 1,4 faiz çoxdur.

- 2769 hektar arpa əkini sahəsindən 7961 ton məhsul yığılmışdır. Orta hesabla hər hektardan məhsuldarlıq 28,8 sentner olmuşdur.

- 153 hektar dənli-paxlalılar əkini sahəsindən 376 ton dənli-paxlalılar yığılmışdır. Orta hesabla hər hektardan məhsuldarlıq 24,6 sentner olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 0,7 faiz, yığılmış məhsul 0,8 faiz, məhsuldarlıq 0,4 faiz çoxdur.

- 78 hektar dən üçün qarğıdalı əkini sahəsindən 486 ton məhsul yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 62,3 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə məhsuldarlıq 33,1 faiz artmışdır.

- 30 hektar dən üçün günəbaxan əkini sahəsindən 74 ton məhsul yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 24,7 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə məhsuldarlıq 2,1 faiz çoxdur.

- 53 hektar tütün əkini sahəsindən 83,1 ton qurudulmuş tütün yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 15,7 sentner/hektar olmuşdur.   2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 51,4 faiz, yığılmış məhsul 26,1 faiz çoxdur.

- 275 hektar kartof əkilmiş sahədən 3538 ton kartof yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 128,7 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 0,4 faiz, yığılmış məhsul 0,5 faiz, məhsuldarlıq 0,2 faiz çoxdur.

- 376 hektar tərəvəz bitkiləri əkilmiş sahədən 5054 ton   tərəvəz məhsulları yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 134,4 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 0,3 faiz, yığılmış məhsul 1,1 faiz, məhsuldarlıq 0,8 faiz çoxdur.

- 208 hektar bostan bitkiləri əkilmiş sahədən 2756 ton     bostan məhsulları yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 132,5 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi və yığılmış məhsul hər iki halda 0,5 faiz, məhsuldarlıq 0,1 faiz çoxdur.

- bar verən meyvə bağlarından 6721 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 1 faiz çoxdur.

- bar verən üzüm bağlarından 567 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 1,3 faiz çoxdur.

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə bitkiçilik məhsullarının yığımı haqqında məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Bitkilərin adı

2022-ci ildə

2021-ci il ildə yığılmış məhsul, ton

Əkin sahəsi, hektar

Məhsul yığılan sahə, hektar

Yığım

faizi

Yığılmış məhsul, ton

Məhsuldarlıq, sentner/hektar

 Dənli və dənli-paxlalılar

 (qarğıdalısız)

6 209,0

6 209,0

100,0

18 440,0

29,7

18 579,4

  o cümlədən

    - buğda

3 287,0

3 287,0

100,0

10 103,0

30,7

9 967,0

    - arpa

2 769,0

2 769,0

100,0

7 961,0

28,8

8 238,0

    - paxlalılar

153,0

153,0

100,0

376,0

24,6

373,0

    - çəltik

-

-

-

-

-

1,4

 Dən üçün qarğıdalı

78,0

78,0

100,0

486,0

62,3

758,0

 Dən üçün günəbaxan

30,0

30,0

100,0

74,0

24,7

128,0

 Tütün

53,0

53,0

100,0

83,1

15,7

65,9

 Kartof

275,0

275,0

100,0

3 538,0

128,7

3 521,0

 Tərəvəz

376,0

376,0

100,0

5 054,0

134,4

4 998,0

 Bostan bitkiləri

208,0

208,0

100,0

2 756,0

132,5

2 741,0

 Meyvə

     

6 721,0

 

6 654,0

 Üzüm

     

567,0

 

560,0

 

2022-ci ildə 3927 hektar sahədə payız əkini üçün şum qaldırılmışdır.

2022-ci ildə 3756 hektar sahədə payızlıq taxıl səpini aparılmışdır ki, bunun da 2060 hektarı buğda, 1696 hektarı isə arpadır.

1 yanvar 2023-cü il tarixə Kəngərli rayonunda 9050 baş qaramal olmuşdur ki, bu da 1 yanvar 2022-ci illə müqayisədə 1,4 faiz və yaxud 124 baş çoxdur.

Məhsuldar mal-qara olan inək-camışlar qaramalın 6498 başını və yaxud 71,8 faizini təşkil etməklə 1 yanvar 2022-ci illə müqayisədə  1,2 faiz və yaxud 75 baş çoxdur.

1 yanvar 2023-cü il tarixə Kəngərli rayonunda 104630 baş qoyun və keçi olmuşdur ki, bu da 1 yanvar 2022-ci illə müqayisədə 1,7 faiz və yaxud 1788 baş çoxdur.

 

Kəngərli rayonunda mal-qaranın sayı

 

Mal - qara

1 yanvar  2023-cü il tarixə

1 yanvar  2022-ci il tarixə

analoji nisbət, faizlə

fərq,

başla

Qaramal

9 050

8 926

101,4

+124

    ondan :

    inək-camış

6 498

6 423

101,2

+75

Qoyun və keçilər

104 630

102 842

101,7

+1 788

 

2022-ci ildə Kəngərli rayonunda diri çəkidə 3096 ton ət, 9457 ton süd, 9281 min ədəd yumurta, 166,8 ton yun istehsal edilmişdir. 2021-ci illə müqayisədə ət istehsalı 1,3 faiz, süd istehsalı 1,4 faiz, yumurta istehsalı 1,1 faiz, yun istehsalı 1 faiz artmışdır.

 

Kəngərli rayonunda heyvandarlıq məhsulları istehsalı aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır:

 

Məhsulların adı

2022-ci                      ildə 

2021-ci                      ildə 

analoji

nisbət,

faizlə

Ət (diri çəkidə), ton

3 096,0

3 057,0

101,3

Süd, ton

9 457,0

9 325,0

101,4

Yumurta, min ədəd

9 281,0

9 178,0

101,1

Yun, ton

166,8

165,2

101,0

 

2022-ci ildə 46 ton bal istehsal edilmişdir ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 2,2 faiz çoxdur.

Balıqçılıqla məşğul olan müəssisələr tərəfindən 2022-ci ildə 267 min manat (2021-ci ildə 263 min manat) dəyərində balıq satılmışdır.

 

Kənd təsərrüfatı və balıqçılıq məhsulu haqqında

 

min manat

Sahələr

2022-ci                      ildə 

2021-ci                      ildə 

analoji nisbət,

faizlə (müqayisəli qiymətlər üzrə)

Heyvandarlıq

20 388,9

20 190,5

101,3

Bitkiçilik

36 792,6

35 741,0

101,3

Kənd təsərrüfatı üzrə cəmi məhsul istehsalı

57 181,5

55 931,5

101,3

Balıqçılıq

267,0

263,0

101,5

Kənd təsərrüfatı və balıqçılıq üzrə cəmi məhsul istehsalı

57 448,5

56 194,5

101,3

 

Kəngərli rayonunun kənd və balıqçılıq təsərrüfatlarında 57448,5 min manatlıq məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 1,3 faiz çoxdur.

Nəqliyyat, informasiya və rabitə. 2022-ci ildə Kəngərli rayonunda avtomobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər tərəfindən 1374 min ton yük, 2250,2 min sərnişin daşınmışdır. 2021-ci illə müqayisədə yük daşınması 0,1 faiz artmış, sərnişin daşınması 0,4 faiz azalmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından bütövlükdə 2757,9 min manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2021-ci ilə nisbətən 0,9 faiz azdır.

Kəngərli rayonu üzrə informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri 2594,8 min manat olmuşdur ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 1,8 faiz çoxdur. 2022-ci ildə Kəngərli rayonunda 51 ədəd telefon çəkilişi olmuşdur ki, bu da 2021-ci ilə nisbətən 42,7 faiz azdır.

İstehlak bazarı. 2022-ci ildə Kəngərli rayonunda əvvəlki illə müqayisədə pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 0,7 faiz artaraq 73142,2 min manat təşkil etmişdir. Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin 4,5 faizini və yaxud 3279,7 min manatını iaşə əmtəə dövriyyəsi təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 0,4 faiz çoxdur. 2022-ci ildə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 0,4 faiz artaraq 20569,9 min manat təşkil etmişdir. Ödənişli xidmətlərin 19,7 faizi və yaxud 4043,2 min manatı məişət xidmətlərinin payına düşür ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 0,2 faiz artmışdır.

Kəngərli rayonunda 2022-ci ildə pərakəndə əmtəə dövriyyəsi və əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır:

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Müqayisə

predmeti

2022-ci ildə, faktiki

2021-ci ilə nisbətən, faizlə

(müqayisəli qiymətlər üzrə)

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat

73 142,2

100,7

  o cümlədən:

iaşə dövriyyəsi, min manat

3 279,7

100,4

Ödənişli xidmətlər, min manat

20 569,9

100,4

  o cümlədən:

məişət xidmətləri, min manat

4 043,2

100,2

 

Əməkhaqqı. 2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Kəngərli rayonunda muzdla işləyənlərin orta aylıq əməkhaqqı 593 manat olmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 110,9 faiz təşkil edir.

Ən yüksək orta aylıq əməkhaqqı dövlət idarəetməsi və icbari sosial təminat, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, təhsil, istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət sahələrində çalışan işçilərdə olmuşdur.

 

 

Kəngərli rayonunun iqtisadi və sosial inkişafının

əsas göstəriciləri

 

Müqayisə

predmeti

2022-ci ildə, faktiki

2021-ci ilə nisbətən, faizlə

Sənaye məhsulu, min manat

20 572,9

94,4*

Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat

41 235,8

95,7

Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat

57 448,5

101,3*

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton

1 374,0

100,1

İnformasiya və rabitə xidmətləri,

min manat

2 594,8

101,8

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi,

min manat

73 142,2

100,7*

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat

20 569,9

100,4*

Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı (2022-ci ilin yanvar-noyabr ayları), manat

593,0

110,9

 

  *) müqayisəli qiymətlər üzrə

 

 

*) müqayisəli qiymətlər üzrə